Về sinh viên

Phần này chứa thông tin dành cho những bạn đang học hoặc sắp du học Cộng hòa Séc. Tại đây bạn có thể làm quen với hệ thống giáo dục trong nước, các trường đại học, cơ hội việc làm và thực tập khi đang theo học, tìm hiểu cách thay đổi loại hình lưu trú dài hạn và nhiều câu hỏi khác.