Lưu trú khác

Phần này chứa thông tin về các loại hình lưu trú khác: thường trú, đoàn tụ gia đình, tị nạn, v.v ... Chúng không hiếm và bạn có thể cần phải có. Chúng tôi viết về chúng dưới đây. Loại trừ các loại hình cư trú kỳ lạ với mục đích đầu tư. Chúng rất hiếm, nhưng bạn có thể đọc về chúng đây.

Họp mặt gia đình

Khu vực dành cho những người muốn chuyển đến làm thành viên gia đình ở Cộng hòa Séc

Thêm thông tin

Hộ khẩu thường trú

Một phần hữu ích cho những người có kế hoạch ở lại Cộng hòa Séc lâu hơn ...

Thêm thông tin

Quyền công dân

... hoặc thậm chí lâu hơn

Thêm thông tin

Các loại hình lưu trú đặc biệt tại Cộng hòa Séc

Mục đích tìm việc / Nghiên cứu khoa học

Thêm thông tin